Vedtægter

Vedtægter for

Computerklubben Sct. Maria

 ___________________________________________________________

§1 Formål

Klubben har til formål at give kendskab til og træne medlemmerne i brugen af computere, computerprogrammer, tablets (+ iPad) og smartphones. Endvidere at arbejde i fællesskab med jævnaldrende samt efter ønske deltagelse i andre (sociale) aktiviteter.

§2 Hjemsted

Klubben har hjemsted i Tinghuset, Jernbanegade 21a, 4000 Roskilde i regi af Frivilligcenter Roskilde (FCR).

§3 Tavshedspligt

Bestyrelse og instruktører har tavshedspligt, hvis de i forbindelse med hjælpen af medlemmer får kendskab til private oplysninger.

§4 Medlemmer

Som medlemmer kan optages alle borgere, der er fyldt 60 år.

§5 Den daglige ledelse

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen leder klubbens daglige anliggender og er beslutningsdygtig, når formanden og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Klubbens midler placeres på en konto i et anerkendt pengeinstitut. Kassereren kan tildeles fuldmagt til at disponere over kontoen på bestyrelsens vegne. Bestyrelsen holder møde efter behov og indkalder til bestyrelses- og instruktørmøde, når det skønnes nødvendigt. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§6 Generalforsamling

Hvert år i februar afholdes ordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen vises på klubbens hjemmeside og udsendes til alle medlemmer via mail.

Generalforsamlingen skal mindst have følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2. Årsberetning

3. Regnskab og budget

4. Aktivitetsplaner for det kommende år

5. Behandling af indkomne forslag. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Formand, kasserer og et menigt medlem vælges direkte på generalforsamlingen for 2 år.
Formanden vælges i ulige år og kasserer samt det menige medlem i lige år.
Herudover vælges 2 medlemmer og 2 suppleanter årligt efter indstilling fra hvert daghold.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Der vælges 2 revisorer og 1 suppleant.
Revisorer vælges for 2 år og suppleant 1 år ad gangen.

9. Eventuelt

Alle afstemninger foregår ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer, dog skal afstemningen være skriftlig og anonym, hvis ét medlem begærer dette.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Adgang til generalforsamlingen har kun de i §4 nævnte medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.

Stemmeret har kun de i §4 nævnte medlemmer, som har betalt kontingent. Hvert medlem har én stemme.

§7 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.

§8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det eller mindst 1/3 af medlemmerne begærer det skriftligt med angivelse af de punkter som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

§9 Ophør

Beslutning om foreningens ophør skal ske på samme måde som vedtægtsændringer. Alle likvide midler overdrages til almennyttige formål efter bestyrelsens valg. Bestyrelsen bestemmer, hvad der skal ske med klubbens effekter. 
 
Således revideret og vedtaget på generalforsamling den 12. februar 2019.